Өргөдөл гаргах маягт

 

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ

 ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХАД

АНХААРАХ АСУУДАЛ, ӨРГӨДЛИЙН ЗАГВАР

 

Эвлэрүүлэн зуучлалд өргөдөл гаргахдаа өргөдөл гаргагч өөрийн болон уригдагч талын ургийн овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суух хаяг, ажлын хаяг, регистрийн дугаар, утасны дугаарыг өргөдлийн эхэнд бичнэ.

Маргааны агуулгыг өргөдлийн утга дээр тодорхой бичиж өгнө. Тодруулбал:    

1.Иргэний эрх зүйн маргааны хувьд уригдагч талаас ямар үндэслэлээр юу нэхэмжилж байгааг тодорхой бичнэ.

2.Гэр бүлийн маргааны тухайд гэрлэгчид хэдэн онд гэрлэлтээ батлуулсан, хамт амьдрах хугацаанд хэдэн хүүхэдтэй болсон, тэдгээрийн төрсөн огноо,  салах болсон учир явдал, хамт амьдрахад саад болж байгаа шалтгаан, хүүхдийг асран хамгаалах эрхийг хэн авах, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах эсэх, эд хөрөнгийн маргаан байгаа эсэх, бусад асуудлын талаар тодорхой бичнэ.

3.Хөдөлмөрийн маргааны тухайд ажил олгогч, ажилтан нарын хооронд үүссэн маргааны шалтгаан нөхцөл, уригдагч талаас юу хүсэж байгаагаа тодорхой бичиж өгөх шаардлагатай.

Эвлэрүүлэн зуучлалд гаргаж байгаа өргөдлийг уригдагч талын тоогоор хувилж өгөх ба улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт, өргөдөл гаргагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбарыг зайлшгүй хавсаргах бөгөөд шаардлагатай нотлох баримт / гэрлэлтийн баталгаа, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хүүхэд эрүүл бойжиж байгаа эмнэлгийн тодорхойлолт, багийн засаг даргын тодорхойлолт, ажлаас халсан тушаал, гэрээ, бичгийн баримт гэх мэтээр нэхэмжлэлийн үндэслэлийг нотлох бусад баримт/-уудын эх хувь эсвэл хуулбарыг өргөдөлд  хавсарган эвлэрүүлэн зуучлалд ирүүлнэ.

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд өргөдөл гаргахад нотлох баримтыг нотариатаар батлуулахыг заавал шаардахгүй боловч үнэн зөв нотлох баримтыг гаргаж өгөх нь талуудын үүрэг юм.

 

 

 

 

Шүүхийн ерөнхийй зөвлөлийн 2022 оны

                                                                                                                                                ...дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

             

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД

 

2023 оны....сарын....өдөр                                                                                              Хэрлэн сум

 

  1. Өргөдөл гаргагч:

 

................................................................овогтой.......................................................................

                  /иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлтэй гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

...........................................................регистрийн,дугаартай...............................аймаг/дүүрэг,..................сум............................баг/хороо,..................байр/гудамж,.....................................тоотод оршин суух,...................................харилцах утасны дугаартай,...............................................цахим хаяг,...................................Ургийн овог.

  1. Өргөдөл гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:

.........................................................................овогтой........................................................................................ургийн овог...........................регистрийн дугаартай, ....................аймаг/хот

.....................сум/дүүрэг,......................баг/хороо,......................................тоотод оршин суух

.........................................харилцах утасны дугаартай,..........................................цахим хаяг................................ургийн овог.

  1. Уригдагч тал:

................................................................овогтой.......................................................................

  /иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлтэй гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

..................................регистрийн.дугаартай...............................аймаг/дүүрэг,.................................................сум...............................................баг/хороо,...............................байр/гудамж,..................................тоотод оршин суух,...................................харилцах утасны дугаартай,....................................................цахимхаяг,.....................................Ургийн овог.

Маргааны агуулга:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энхүү өргөдлийг гаргаж байна.

Өргөдөлд хавсаргасан баримт:

1. Өргөдөл....хувь,.....тус бүр......хуудас,нийт...............хуудас

2. УТХ  төлсөн баримт.......хуудас

3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4. Итгэмжлэлгүй төлөөлөх эрхтэйг нотлох баримт .............хуудас

          /хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд өргөдөл гаргасан бол/

5. Итгэмжлэл...............хуудас

        /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гаргасан бол/

6. ...........................................................................................бүгд ..........хуудас болно.

                   

 

            Өргөдөл гаргагч..................................../                                              /

                                                                       Гарын үсэг                                               Гарын үсгийн тайлал

/иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээдийг итгэжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээд эсхүл тэдгээрийн  итгэжлэгдсэн төлөөлөгч     гарын үсэг зурна/

Өргөдөл гаргагчийн

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:......................................./                                    /

                                                                         Гарын үсэг                                                      Гарын үсгийн тайлал

 

            ---оОо---