-1

ШҮҮХЭД ИРҮҮЛСЭН ХЭРЭГ, НЭХЭМЖЛЭЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ХҮСЭЛТИЙГ ШҮҮГЧИД ХУВААРИЛСАН БАЙДАЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ /1-4 САР/

2024-04-08    |   130

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

. . .