Мэдээлэл

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын архив, бичиг хэрэг эрхлэгч А.Өнөржаргал нь 2020 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр нийт шүүгч, ажтилтнуудад                    2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр шинэчлэн батлагдсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль” болон  “Архивт хэрэг баримт шилжүүлэхэд анхаарах асуудал” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, хуулийн онцлог заалтын талаарх ойлголт өгч, мэдээлэл хүргэж ажиллалаа.